Het College van Kerkrentmeesters is binnen onze kerkelijke gemeente vooral bezig met de praktische en zakelijke aangelegenheden. We beseffen maar al te goed dat het niet van ons afhangt, ons werk is niet het centrum van de gemeente. Dat is ook niet het gebouw en niet de voorganger.
Wel proberen de kerkrentmeesters op hun manier een steentje bij te dragen. We beheren de financiën van de gemeente en organiseren de jaarlijkse geldwervingsactie Kerkbalans. Het (laten) maken van begrotingen en jaarrekeningen is tevens onze verantwoordelijkheid. We volgen hierin de richtlijnen van de landelijke kerk.
De gebouwen, dat wil zeggen de kerk, het kerkelijk centrum ‘De Herberg van Paulus’ en de ambtswoningen van onze predikanten, hebben wij ook onder onze hoede. Het kerkgebouw vraagt vanwege zijn ouderdom enorm veel onderhoud en het wisselende gebruik stelt hoge eisen aan de installaties. Het kerkelijk centrum wordt actief verhuurd, een belangrijke extra inkomstenstroom, maar ook een die in organisatie veel vraagt.
Daarnaast dragen wij zorg voor personeelszaken en voor de ledenadministratie (belegd bij het Kerkelijk bureau).

Samen met de Stichting Vrienden van de Pauluskerk werken we aan initiatieven die de relevantie van de Pauluskerk in Baarn vergroten.

Een deel van de kerkrentmeesters zit als ouderling-kerkrentmeester in de kerkenraad. Er is tevens vertegenwoordiging in het moderamen en in de algemene kerkenraad.

Algemene contactgevens:

Stationsweg 16
3743 EN Baarn
035-5431083

Voorzitter

Dhr. P.H. Zijtveld
e-mail Voorzitter Kerkrentmeesters

Penningmeester

Dhr. R. Bakker
e-mail Penningmeester Kerkrentmeesters

Bankgegevens

Kerkbalans: NL89INGB0007355868
Collectemunten: NL77RABO0359981577
Kerkblad: NL83INGB0007355879
Algemene giften: NL95INGB0000039632