Wanneer er iemand gestorven is, brengt dat verwarring voor de nabestaanden. Of het overlijden verwacht werd of plotseling gebeurde, er is even niets meer ‘gewoon’. Emoties strijden om voorrang: verdriet, boosheid, verslagenheid en mogelijk opluchting als er met het sterven een einde is gekomen aan een lijdensweg.

Alpha en Omega

Tegelijkertijd moet er in enkele dagen veel geregeld worden voor de uitvaart. De predikanten van de Pauluskerk kunnen u steun geven in uw rouwproces en helpen bij de uitvaartdienst.

Geestelijke begeleiding

Het onder ogen zien van onze sterfelijkheid, de vraag waarom er dood en lijden is, de vragen over God en geloof in ons leven, de mogelijkheid van een leven na de dood; dat zijn allemaal vragen waar een mens mee geconfronteerd kan worden in deze beladen tijd. Het zijn moeilijke onderwerpen, waarover u wellicht graag eens in alle openheid en eerlijkheid wil praten. Veel mensen vinden het vanzelfsprekend om de kerk te vragen om stervensbegeleiding. Anderen nemen pas contact op wanneer het overlijden al heeft plaatsgevonden.

U bent van harte welkom als u wilt praten over wat u bezighoudt rondom ernstige ziekte en overlijden. De predikant en medewerkers van het pastoraat kunnen u steun geven bij deze vragen.

Als u niet of nauwelijks kerkelijk betrokken bent, bent u bij ons evengoed hartelijk welkom voor een luisterend oor, geestelijke steun en desgewenst een uitvaartdienst. Onderstaand vindt u alvast enige informatie.

Uitvaart

Er is een verdeling van taken rond een uitvaart vanuit de kerk. De praktische kant wordt geregeld door de uitvaartverzorger, met wie u zelf rechtstreeks contact opneemt. Datum en tijdstip van de uitvaart wordt in goed overleg tussen u, de uitvaartverzorger en de predikant afgesproken.

Uitvaartdienst

Deze dienst wordt verzorgd door de predikant, in nauwe samenwerking met u als nabestaande(n). De predikant denkt met u mee en zal u terzijde staan om de dienst op persoonlijke wijze vorm te geven. Er vindt ten minste één gesprek tussen u en de predikant plaats. Daarin wordt besproken op welke wijze u het liefst afscheid wil nemen. Voor elke uitvaartdienst geldt dat er geprobeerd wordt om recht te doen aan de overledene. Dit houdt in dat er naar persoonlijke voorkeuren gevraagd wordt wat betreft muziek, liederen, Bijbellezingen en toespraken. Het gaat er om dat u afscheid neemt op een manier die bij u en de overledene past. Wel wordt de uitvaartdienst altijd vormgegeven in het besef dat wij in de dienst samenkomen voor het aangezicht van de HEER God. Dit brengt met zich mee dat wellicht een specifieke wens aangaande de invulling van de dienst niet in die vorm gehonoreerd kan worden. De predikant zal in dat geval uiteraard met u overleggen over een alternatief.

Financiën

Begeleiding: de kosten van geestelijke begeleiding bij ziekte en stervensbegeleiding worden gedragen door wijkgemeente Pauluskerk.

Uitvaartdienst: voor niet-leden en voor leden die niet financieel bijdragen aan de Pauluskerk, zijn aan de uitvaartdienst kosten verbonden wanneer gebruik wordt gemaakt van de kerk en/of de Herberg van Paulus. Een overzicht van deze kosten vindt u onder Verhuur – Tarieven uitvaartdiensten. Als de overledene een uitvaartverzekering had, vallen de uitvaartkosten mogelijk geheel of gedeeltelijk onder de polisvoorwaarden. U kunt dit in de polis nakijken. De aanwezigheid en de werkzaamheden van de predikant worden niet in rekening gebracht.

Gedenken

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Wij noemen hun namen en ontsteken daarbij een lichtje. We vertrouwen hen en onszelf toe aan de handen van de Eeuwige.

Bloem.Gedachtenis.2012