Bent u in verwachting en wilt u uw kindje graag laten dopen? Of wilt u meer weten over wat dopen nu precies betekent? Meld u dan aan voor een doopgesprek. De predikanten heten u van harte welkom.

Wat is dopen?

Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, teken van afwassing van zonden en teken van een gered leven: de apostel Petrus vergelijkt de doop met de zondvloed. Net zoals Noach en zijn gezin door het water heen gered werden, zo ook iemand die gedoopt wordt. De doop is een teken van Gods liefde en trouw – nog voordat jij kunt spreken, heeft God jou zijn liefde al toegezegd.

Al sinds haar bestaan kent de christelijke kerk de gewoonte om mensen te dopen. De doop is in de Protestantse traditie één van de twee sacramenten: een door Jezus ingesteld teken, waarmee God ons wil laten delen in het geheimenis van zijn dood en opstanding, van zijn liefde en trouw. Het is dit teken dat Jezus aan zijn discipelen meegeeft wanneer hij hun de opdracht geeft alle volken tot zijn leerlingen te maken, “door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”. (Mattheüs 28: 19-20).

Dopen van kinderen

Als u uw kind wilt laten dopen, dan kunt u zich aanmelden bij één van de predikanten. U wordt dan uitgenodigd voor drie doopgesprekken. Samen met andere doopouders en de dienstdoende predikant gaat u zich tijdens die gesprekken verdiepen in de betekenis van de doop, de Bijbelse achtergronden en de consequenties ervan. En uiteraard over de doopdienst zelf: de doopvragen en de orde van dienst. Natuurlijk is er ook ruimte om over uw eigen geloofsbeleving te praten en andere (geloofs)vragen te stellen.

Als u nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten dopen, bent u ook van harte welkom op deze gespreksavonden. Als de doopbijeenkomsten zijn geweest, bent u niet verplicht uw kind te laten dopen. Hoewel de kinderdoop in onze kerkelijke traditie gebruikelijk is, zijn er goede redenen om kinderen op te voeden in geloof; in de hoop dat het, als het ouder is, zelf om de doop zal vragen.

De Pauluskerk vindt het gesprek en het onderwijs over de doop erg belangrijk. Daarom wordt van u verwacht dat u deelneemt aan de doopgesprekken als u uw kind ten doop wilt houden in onze kerk.

Dopen van volwassenen

Anders dan bij een kind dat gedoopt wordt, is een volwassene wel in staat om de verantwoordelijkheid voor de eigen doop op zich te nemen. Iemand die gedoopt wil worden zal moeten weten wat die verantwoordelijkheid inhoudt, de inhoud van het geloof moeten kennen en belijdenis van het christelijk geloof afleggen. Dit geloofsonderwijs wordt belijdeniscatechisatie genoemd. Tijdens een aantal gespreksavonden wordt gesproken over die onderwerpen die van belang zijn voor ons leven als gelovige en getracht om woorden te geven aan wat er aan Godsvertrouwen in een mens leeft. Na de belijdeniscatechisatie vindt dan in een kerkdienst de openbare belijdenis van het geloof plaats, waarna direct de doop voltrokken wordt.

Gedenkteken

In het najaar 2012 is in de Pauluskerk een gedenkteken geplaatst voor kinderen en volwassenen die in onze kerk gedoopt zijn. Als symbool voor de doop is gekozen voor een wijnrank. Het glas aan de boven- en onderkant van de wijnrank symboliseert het water van de doop.

Doop en doopcatechese

Officieel is de eerstkomende doopzondag op 31 augustus, maar dat duurt nog een tijdje. Daarom is er voor die tijd nog een keer de gelegenheid om te dopen en wel op 29 juni óf op 13 juli. Aan de doop gaat in ieder geval een doopcatechese vooraf. Degenen die de doop voor hun kindje wensen kunnen contact opnemen met ds. Marjan Los.