ANBI – Wijkgemeente Pauluskerk

Home/ANBI – Wijkgemeente Pauluskerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente Baarn, wijkgemeente Pauluskerk
   
RSIN/Fiscaal nummer: 002704778
Website adres: www.pauluskerk-baarn.nl
E-mail:

Postadres en bezoekadres:

scriba [at] pauluskerk-baarn [dot] nl

Herberg van Paulus
Stationsweg 16
3743EN Baarn.

Adres kerk: Baarn
Postcode:  
Plaats: Baarn

 

De Hervormde gemeente te Baarn, wijkgemeente Pauluskerk, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De wijkgemeente Pauluskerk kiest hierbij voor kenmerken als ‘pastorale gemeente, lerende gemeente’ en als ‘kerk van het dorp, voor het dorp’.
De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente, wijkgemeente Pauluskerk te Baarn.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 7 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op de website www.pauluskerk-baarn.nl vindt u het Beleidsplan 2012-2015. Een nieuw beleidsplan voor de periode 2016-2020 wordt momenteel opgesteld. Na vaststelling door de kerkenraad – naar verwachting uiterlijk maart 2016 – zal dit beleidsplan op deze website worden gepubliceerd.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de beide predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals de koster en cantor-organist, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Naast reguliere taken als het financieel beheer, actie Kerkbalans, beheer kerkgebouw en Herberg van Paulus, is in 2015 gewerkt aan het voorbereiden van zes deelprojecten, gericht op het terugdringen van het de afgelopen jaren opgelopen exploitatietekort. Naar verwachting zal een deel hiervan in 2016 worden uitgevoerd. Deze vormen ook onderdeel van het beleidsplan 2016-2020 (in voorbereiding). Voor het onderhoud is voor een periode van 10 jaar een groot onderhoudsplan opgesteld, jaarlijks komen delen hiervan in de uitvoering.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het onderdeel begroting 2016 in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen voor het boekjaar 2014.

Jaarrekening 2014        
         
         
Baten     Lasten  
         
Actie Kerkbalans 163.225   Predikantsplaatsen 160.449
Collecten, giften, etc 22.551   Koster en organisten 73.959
Verhuur gebouwen 19.454   Kerkelijke activiteiten 18.355
Subsidies 1.500   Gebouwen 18.553
Paulusconcerten en open kerk 4.440   Afschrijvingen 19.424
Bankrente 10.667   Afdracht aan PKN 19.292
Totaal baten 221.837   Kantoor- en administratiekosten 7.468
      Bankkosten 1.154
tekort 116.817   Toevoeging aan voorzieningen 20.000
      Saldo overige baten en lasten 2321-
      Totaal lasten 338.654

De verwachte inkomsten en bestedingen voor het jaar 2016:

Begroting 2016        
         
         
Baten     Lasten  
         
Actie Kerkbalans 165.000   Predikantsplaatsen 166.500
Collecten, giften, etc 20.000   Koster en organisten 71.600
Verhuur gebouwen 19.040   Kerkelijke activiteiten 21.800
Subsidies 9.401   Gebouwen 25.700
Paulusconcerten en open kerk 3.600   Afschrijvingen 11.000
Bankrente 10.000   Afdracht aan PKN 19.500
Totaal baten 227.041   Kantoor- en administratiekosten 8.000
      Bankkosten 1.200
Begrotingstekort 124.759   Toevoeging aan voorzieningen 20.000
      Saldo overige baten en lasten 6.500
      Totaal lasten 351.800

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Een deel hiervan is aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, cantor-organist, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.