Een kerkdienst is een openbare bijeenkomst, waarin christenen bij elkaar komen om de HEER God te aanbidden en de Bijbel te overdenken. Iedereen, kerkelijk of niet, is van harte welkom om aan de kerkdienst mee te doen.

Hoe gaat zo’n kerkdienst in zijn werk?

De toegang tot de kerk is gratis. Bij de ingang wordt u welkom geheten door een gastvrouw of –heer. Van hem of haar ontvangt u een liedboek en de weekbrief. In het liedboek staan de liederen die we in de dienst zingen. In de weekbrief staan mededelingen van de Pauluskerkgemeente. Als u vragen hebt, kunt u die stellen aan de gastvrouw of –heer; deze wijst u graag de weg.

Kinderen tot vier jaar kunnen naar de crèche gebracht worden. Die bevindt zich in een zaal van de Herberg van Paulus naast de kerk.

De plaatsen in de kerk zijn vrij, u kunt gaan zitten waar u wilt. Vanaf ongeveer 9:45 speelt de organist om de aanwezigen in de sfeer te brengen van wat komen gaat.

Begin van de dienst

Om 10:00 komt een aantal kerkenraadsleden de kerk binnen vanuit de consistoriekamer. De persoon in de zwarte of witte toga is de predikant. Een kind steekt de tafelkaarsen aan. De ouderling van dienst heet iedereen welkom en doet enige mededelingen.

Eredienst

Dan begint de eredienst. Daarin wordt gezongen, gebeden, gelezen en geluisterd. De predikant geeft van te voren duidelijk aan wat er gaat gebeuren. De psalmen en liederen die worden gezongen, staan aangegeven op de psalmborden aan weerszijden van de preekstoel. Bij bijzondere diensten is er een gedrukte orde van dienst, die aan u wordt uitgereikt bij de ingang.

Gebeden

Vaste onderdelen in de dienst zijn de gebeden. Wij hebben de gewoonte om met gevouwen handen en gesloten ogen te bidden, maar dit is geen voorschrift. De predikant spreekt de gebeden uit. Aan het einde van het laatste gebed in de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed in stilte. Na dit gebed in stilte wordt samen hardop het Gebed des Heren (Onze Vader) gebeden.

Schriftlezing

Een ander vast onderdeel is de Schriftlezing. We lezen uit de Bijbel; soms één, meestal twee gedeeltes.

Preek

In de preek legt de predikant uit wat er gelezen is, met de bedoeling dat de luisteraars daar iets aan hebben in hun dagelijks leven.

Omdat de preek voor jonge kinderen mogelijk te hoog gegrepen is, is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd kindernevendienst. Daar krijgen zij een bijbelverhaal op hun eigen niveau verteld. Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Zingen

Bij het zingen gebruiken we het Nieuwe Liedboek (2013). In het eerste deel staan de psalmen. Dit zijn liederen die ook in de Bijbel staan, maar nu op melodie. Het tweede deel omvat gezangen, liederen die door dichters geschreven zijn en waarin ze hun vertrouwen, twijfel, geloof en hoop verwoorden.

Collecten

Er wordt ook geld opgehaald in de kerk. De gift die u in de eerste collectezak doet, is bestemd voor de diaconie. Die geeft het geld door aan projecten om armoede, ziekte en eenzaamheid te bestrijden. De giften die worden ingezameld met de tweede collecte worden gebruikt voor het onderhoud van de kerk, het personeel, de verwarming, de koffie etc. De laatste collecte is aan de uitgang.

Einde van de dienst

Aan het einde van de kerkdienst spreekt de predikant de zegen uit. Daarna lopen de ouderling van dienst en de predikant naar de uitgang en geven de kerkbezoekers de hand.

Koffiedrinken
Na de kerkdienst kunt u (door de glazen deur via de corridor) naar de Herberg van Paulus gaan. Elke zondagochtend is daar koffie, thee en limonade; soms trakteert er iemand. U kunt gezellig met andere aanwezigen spreken of napraten over de dienst. De predikant en de kerkenraadsleden zijn dan ook aanwezig. Desgewenst kunt u hen aanspreken. Voel u vrij om dit te doen.