1. Naam van diaconie
In de Centrale Diaconie van de hervormde gemeente (Pauluskerk) en de hervormde gemeente Van Bijzondere Aard (Calvijnkerk) werken beide Baarnse kerkgemeentes onder één noemer samen.


2. Het RSIN- of fiscaal nummer

Diaconie van de Hervormde gemeente Baarn: 805104227


3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of e-mailadres)

Het contactadres van de Centrale Diaconie is:
p/a Pauluskerk Baarn
Brink,
3743 EC Baarn
Tel: 035 543 10 83
e-mail: diaconie [at] pauluskerk-baarn [dot] nl


4. Bestuurssamenstelling

Binnen de Centrale Diaconie zijn de volgende (onbezoldigde) functionarissen benoemd:
• Voorzitter
• Scriba
• Penningmeester


5. Beleid
Kernpunten van het beleidsplan van de Centrale Diaconie Hervormde Gemeente Baarn, voor de periode: 2014 – 2018.

‘Weest daders des woords en niet alleen hoorders’ Jacobus 1: 22

Beleidsmatig is de primaire taak van de diakenen gericht op het bevorderen van het diaconaal bewustzijn van de gemeente in de breedste vorm. Het kan immers juist niet zo zijn dat de gemeente alle taken delegeert naar de diakenen, kortom: De diakenen coördineren, de gemeenteleden voeren uit!
Concreet wordt prioriteit gegeven aan:
• Informeren van de gemeente
• Communiceren met de gemeente
• Activeren van de gemeente.
Om aan deze visie daadwerkelijk invulling te geven wordt bij de uitvoering van het beleid meer het gemeentelid en mondiale aanwezigheid en: “wat kunnen wij voor ‘de ander’ betekenen?” voorop gesteld en worden ‘organisatie’ en ‘vermogen’ beschouwd als hulpmiddelen en niet als doel op zich.


Richtinggeving: visie

Om concreet invulling te geven aan de weg die naar de invulling van de visie leidt worden de stappen die in de uitvoering van het beleid genomen worden in eerste instantie ‘geijkt’ aan doelgroepen (voor wie doen we het eigenlijk?) en ‘locatie’ (waar bevinden zij zich?)_
Daarbij word onderscheid gemaakt in de taak ten opzichte van:
• De eigen gemeente (‘Baarn’, in eigen regie uit te voeren)
• De gemeente als groter geheel in eigen land (‘Nederland’, aanhaken / steunen landelijke initiatieven) en…
• De gemeente wereldwijd (‘Wereld’, via andere gremia)
Ook is het van belang de focus te leggen op drie concrete doelgroepen en ook -in communicatieve context- te redeneren vanuit het aspect hoe we voor ‘de ander’ iets kunnen betekenen. Als diaken maar (juist) ook als gemeentelid. (outside-in).
De onderscheiden doelgroepen:
• Jongeren
• Ouderen
• Samenleving (als geheel)
Redenerend vanuit dit ‘drie bij drie’ model worden alle activiteiten opgezet, geëvalueerd en/of vorm gegeven. Daarbij worden de verschillen in modaliteit tussen Paulus- en Calvijnkerk ingezet om vanuit deze eigenheid te kijken naar dorp, land en wereld!
De vertaalslag naar de doelgroep, en de gesignaleerde ‘nood’ worden vervolgens ook weer specifiek ingevuld.


Fundament

De vrijheid van handelen binnen het boven geschreven kader wordt mogelijk gemaakt door een tweetal belangrijke aspecten die samen het fundament vormen.
Enerzijds betreft dat dan de bezetting binnen de centrale diaconie: de organisatie en anderzijds door het gevoerde beleid ten aanzien van de financiën en het omgaan, toebedelen, van beide.
Vanuit de doelstelling om de diaconale betrokkenheid in de gemeente te stimuleren is uiteraard niet alleen de personele bezetting van het college van Diakenen van belang maar juist ook de invulling van vrijwilligersgroepen (zoals bijv. HVD)
Zonder tekort te willen doen aan het lopende commitment van diakenen aan taken die uitgevoerd worden, en collectedoelen die eenmalig of langdurig gesteund worden, is het van belang elk van dezen bij gelegenheid te bezien in het licht van de visie.
Regelmatig moet, aan de hand van een (nog op te stellen) werkplan, hieruit een tactisch plan uitgezet worden die de missie en visie van de Diaconie concreet vertaald en waarbij de doelgroepen per regio centraal staan en waarbij op basis van behoeftes en beschikbare middelen duidelijke keuzes gemaakt worden.


Organisatie

De centrale diaconie van de Hervormde Gemeente te Baarn bestaat uit veertien leden. Tien leden behoren bij de wijkgemeente Pauluskerk en vier bij de wijkgemeente Calvijnkerk.
Elk van de leden richt zich op één (of meerdere) van de raakvlakken binnen het doelgroep x locatie model (als hiervoor beschreven). Bij de invulling van de taak staat dan de wie-en-waar vraag centraal.
Doordat er tevens rekening gehouden dient te worden met verschil in modaliteit tussen de twee wijkgemeenten (Paulus / Calvijn) staat uiteraard tevens de vraag ‘hoe geef ik dat vorm in mijn eigen wijkgemeente?’ en uiteraard ‘hoe betrek ik mijn gemeenteleden erbij?’ centraal.


Vermogen

Het vermogen van de diaconie, door vorige generaties met zorg opgebouwd, bestaat uit verschillende bestanddelen:
• liquiditeiten en spaargelden
• een beleggingsportefeuille
• een verhuurd appartement
• een vakantiewoning
• enkele verpachte hectaren landbouwgrond
De centrale diaconie heeft de intentie ook voor latere generaties het (huidige) vermogen in stand te houden. Hierdoor is het beleid er op gericht de exploitatie ‘break-even’ uit te voeren.
Rendement is niet de leidende factor. Diaconale en hulpverlenende aspecten staan voorop bij de te maken keuzen. Tevens wil de diaconie uiting geven aan haar Bijbelse rentmeesterlijke taak door maatschappelijk verantwoord en met oog voor de omgeving & duurzaamheid met haar vermogen om te gaan.


Onderhoud beleidsplan

Voor de uitvoering van de beleidsvoornemens, zoals hiervoor beschreven, zal jaarlijks een ‘werkplan’ opgesteld worden. Evaluatie, voorbereiding en afstemming in het voorjaar en uitvoering vanaf de zomer/najaar van datzelfde jaar.


6. Beloningsbeleid

Leden van de centrale diaconie, de diakenen, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


7. Doelstelling

De primaire taak van de diakenen, leden van de centrale diaconie, is gericht op het bevorderen van het diaconaal en sociaal bewustzijn van de gemeente in de breedste vorm. In het algemeen wordt dit vorm gegeven d.m.v. het organiseren van diverse (doelgroep gerichte-) activiteiten. In voorkomende gevallen kan ook financiële ondersteuning gegeven worden.


8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Volgt
.


9. Financiële verantwoording

Over het boekjaar 2018 is een exploitatie overzicht, als samenvatting van de staat van baten en lasten:


10. Begroting

De begroting van de Centrale Diaconie voor 2019 en 2020: