Een medemens helpen. In Nederland, maar ook ver over de landsgrenzen. De diaconie van de Pauluskerk biedt hulp aan kwetsbare mensen en groepen in de samenleving.

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia, dat dienst betekent. Diakenen maken zich dienstbaar voor de samenleving; zij zien om naar mensen. Een belangrijke taak die concreet gestalte geeft aan de opdracht van Jezus Christus.

Samenwerking

De diaconieën van de Pauluskerkgemeente en de Calvijnkerkgemeente  werken nauw samen. Als centrale diaconie van de Hervormde Gemeente Baarn behoort zij tot Het Baarns Diaconaal Platform. Dit is een interkerkelijk overlegorgaan dat diaconale hulpverlening op elkaar afstemt en waar mogelijk gezamenlijk uitvoert. De centrale diaconie wordt in het ouderenwerk bijgestaan door de Hervormde Vrouwendienst.

Wat doet de diaconie?

• Zij overlegt met en ondersteunt belangengroeperingen die opkomen voor mensen in nood en zich inzetten voor gerechtigheid.
• De diaconie geeft (financiële) ondersteuning.

Wat kan de diaconie voor u betekenen?
  • Zij beoordeelt hulpverzoeken.
  • De diaconie biedt hand- en spandiensten aan mensen die om hulp vragen (in de breedste zin van het woord).
  • Zij organiseert de kerktaxi.
  • Zij ondersteunt de organisatie van de donderdagmiddagsoos.
  • De centrale diaconie bezit een vakantiewoning in Kootwijk, waarin mensen die zich geen luxe vakantie kunnen veroorloven, toch vakantie kunnen houden.
Kerstactie

Jaarlijks organiseert de centrale diaconie een Kerstactie voor een binnen- of buitenlands goed doel.

Wilt u de diaconie van de Pauluskerk steunen? Dat kan!

• U kunt financieel bijdragen via de wekelijkse collectes in de kerk.
• U kunt ook geld geven aan een specifiek doel/project.

Alle contactgegevens, inclusief de rekeningnummers, vindt u onder Diaconie.