Inleiding

Binnen de opdracht en roeping van onze gemeente vindt een groot aantal activiteiten plaats: van erediensten tot jeugdactiviteiten, van maaltijden tot huiskamergesprekken.
Een (nog steeds) grote groep vrijwilligers is hierbij betrokken. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Het ledenaantal krimpt echter, evenals de financiële armslag. Vergrijzing, maar ook vergaderdruk vragen aandacht. Dat wil niet zeggen dat het ‘roer volledig om moet’ of dat veel van de bestaande activiteiten geen doorgang meer kunnen vinden. Wel dat een herbezinning op koers en richting zinvol is, zodat waar nodig ook tijdig op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Met de ‘wetenschap’ dat ‘kerkenwerk’ weliswaar ook mensenwerk is, maar zeker ook in het geloof en vertrouwen dat het Zijn kerk en gemeente is waarvoor de komende jaren mag en moet worden gewerkt.

Uitgangspunten en randvoorwaarden van het beleid

We zijn gemeente van Christus. Dat wil zeggen: Hem behoren wij toe. Het gemeente-zijn is niet ons eigenmachtig werk, maar we doen het in dankbare gehoorzaamheid, aan Hem die het Hoofd is, Christus. Wij doen ons werk door ons te voeden met het Woord van God, door te volharden in het gebed en te vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest. Van hieruit formuleren wij de volgende drie uitgangspunten van beleid:

Meeleven met mensen in onze eigen omgeving

Wij willen een pastorale gemeente zijn: wij willen meeleven met mensen in onze eigen omgeving door attent te zijn op wat er in de plaatselijke gemeenschap leeft en daarop te reageren.
Wij zoeken het als kerkelijke gemeente niet in allerlei bijzondere activiteiten. ‘De lamp Gods brandend houden’, dát is waartoe wij geroepen zijn. Daarvoor continueren wij drie kernactiviteiten: kerkdiensten hebben, naar elkaar omzien in pastoraat én diaconaat en geloofsoverdracht.

Onze gemeente in Baarn is open en dienstbaar

Ook willen wij een kerk van en voor het dorp zijn: een kerkelijke gemeente die herkenbaar en laagdrempelig in het dorp aanwezig is, ook voor niet-leden, door presentie en presentatie.
Een kerkgebouw zoals de Pauluskerk maakt deel uit van de identiteit van Baarn. Veel mensen in het dorp, al hebben zij niets met het geloof, willen bijvoorbeeld toch graag meehelpen het gebouw in stand te houden.
Wij hebben als kerk de taak dienend te zijn, zonder eisen, zonder pretenties. Veel gemeenteleden zijn betrokken en actief, maar er zijn er ook die uitsluitend willen meeleven op de kruispunten van hun leven. Als kerk voor het dorp zullen wij kerk, predikanten, wat wij hebben, ter beschikking stellen aan hen die ons (soms) nodig hebben.

Actief werken aan een groeiend geloof

Als gemeente willen we groeien in ons geloof. Om dit te bereiken willen we een lerende gemeente zijn: een gemeente die vorming- en toerustingswerk biedt in de vorm van (studie)kringen en cursussen. Iedereen is welkom. Het aanbod, dat ook interessant is voor mensen buiten de kerk, wordt bekend gemaakt. Samenwerking met andere kerken/ de Raad van Kerken- Baarn is belangrijk.
Enkele randvoorwaarden kaderen onze aanpak in:

Wij zijn organisatorisch slagvaardig en efficiënt

 • een slagvaardige organisatiestructuur met een efficiënte vergaderopzet
 • zuinig zijn op vrijwilligersarbeid (mensen alleen inzetten daar waar ze echt nodig zijn)
 • meer gebruik maken van informele groepen voor eigen activiteiten uit eigen initiatieven of ten behoeve van aansprekende projecten (met duidelijk doel en resultaat)
 • het kerkenwerk zo organiseren, dat deze alle ruimte geeft aan meer informele groepen of meer formele commissies e.d. Groepen, netwerken e.d. worden zoveel mogelijk ondersteund en gefaciliteerd met geld, gebouwen, predikanten en (enthousiaste) vrijwilligers.

Wij zijn financieel bewust
De financiële situatie is ook een belangrijk randvoorwaarde, want sinds enkele jaren overstijgen de uitgaven de inkomsten en teren we in op ons kapitaal. Aangepast beleid begint echter al zijn vruchten af te werpen. De bewustwording in de gemeente is aangezwengeld, structurele kostenreductie is succesvol ingezet en nieuwe inkomstenbronnen zijn aangeboord.

Beleidsthema Organisatie

Organisatiestructuur

Meer zichtbaarheid en transparantie van breed moderamen en kerkenraad, geledingen en commissies door gerichte communicatie; idem voor kerk en gemeente naar buiten.

Moderamen en kerkenraad

De bestuurlijke en formele organisatie is verdeeld in het (breed) moderamen (uitvoering beleid) en kerkenraad (beleid en besluitvorming), met meer ruimte voor uitvoering door commissies.
De kerkenraad hanteert een voortschrijdende besluitenlijst, met voldoende zorg voor overdracht, archivering en communicatie.

Geledingen, commissies en werkgroepen

Regelmatig wordt het functioneren van de geledingen, commissies en werkgroepen geëvalueerd tijdens de kerkenraadsvergaderingen.

Stichting Vrienden van de Pauluskerk

In 2015 is de Stichting Vrienden van de Pauluskerk (SVP) opgericht. De SVP werkt aan het breed bekend maken van de Pauluskerk onder alle Baarnaars. Daarnaast werkt de SVP aan additionele (commerciële) verhuur van Herberg en kerk. Zij adviseert het College van Kerkrentmeesters in het aantrekkelijker maken van onze faciliteiten voor verhuur.
Het doel is de verhuurinkomsten te vergroten en een donateurs te werven voor instandhouding van het monument.

Financiën

De beleidspunten van het College van Kerkrentmeesters zijn:

 1. Blijvend stimuleren van financieel bewustzijn in de gemeente.
 2. Verder ontwikkelen van Actie Kerkbalans t.b.v. groei aan toezeggingen en giften.
 3. Initiëren van nieuwe geldwervende acties op andere momenten in het jaar.
 4. Professionaliseren van de financiële administratie en rapportage om kostbare fouten te minimaliseren en vanuit actueel financieel inzicht te kunnen handelen.
 5. Samen met Stichting Vrienden van de Pauluskerk versterken van commerciële verhuur voor relevante doelgroepen.
 6. Langjarige onderhoudsplannen leidend maken in jaarlijkse onderhoudsvoorzieningen in de begroting. Dit in lijn met de verplichtingen die voortvloeien uit de BRIM subsidie voor het kerkgebouw.

Meerjarige vermogensontwikkeling

Dankzij het kapitaal wat onze gemeente heeft verworven in de voorliggende jaren, bezitten we een buffer voor moeilijker tijden. Lange tijd dekte de renteopbrengst een exploitatietekort, deze opbrengst is op dit moment nihil.
Naast een actief beleid om het exploitatietekort om te buigen, staat onze inzet om de opbrengsten uit vermogen te verhogen, met behoud van een laag risicoprofiel.
We hanteren qua minimale grootte van het vermogen het PKN handvat, wat stelt tweemaal de jaarlijkse begroting.

Bestuurlijk jaarplan

Binnen het moderamen/ de kerkenraad stellen we periodiek een jaarplan op. In dit plan staan concrete zaken waarin we in het nieuwe jaar willen werken.

Groene Pauluskerk

In mei 2018 zijn we officieel “Groene Kerk” geworden, een kerk die duurzaamheid, rechtvaardigheid en milieuvriendelijkheid nastreeft. Hierbij kijken we zowel naar de impact van het huishouden van de Pauluskerk als ook naar de impact van ons persoonlijke huishouden op de omgeving. Dit doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat ons leven met comfort niet ten koste van de schepping en van andere mensen mag en hoeft te gaan. En we vinden dat we juist als kerk het goede voorbeeld moeten geven. In dit kader is de “Werkgroep De Groene Pauluskerk” opgericht. Het is de taak van deze Werkgroep om gevraagd en ongevraagd advies over duurzaamheid, gerechtigheid en milieuvriendelijkheid te geven.
Beleid 2018-2023:
M.b.t. energie: alle energieverbruik van de Paulus verduurzamen en verminderen; we streven naar 20% minder energieverbruik in 2023.
M.b.t. inkoop: bewust zijn van wat we gebruiken en verbruiken en daar waar haalbaar duurzame en milieuvriendelijke producten inzetten; dit betreft zowel consumptie- en gebruiksartikelen als diensten.
M.b.t. vermogensbeheer: diaconie en kerkrentmeesters nemen als vanzelfsprekend het duurzaamheidaspect mee in de keuzes die gemaakt moeten worden. Te denken valt aan duurzame investeringen of beleggingen.
M.b.t. de gemeente: zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken bij duurzaam en rechtvaardig gedrag, via de bestaande gemeente- activiteiten en publicaties. Ieder jaar tot 2023 is er een sponsoractie voor een duurzaam doel voor de Pauluskerk of de Herberg.
Algemeen: communiceren van alle duurzame en rechtvaardige activiteiten die er gedaan worden.
De werkgroep schrijft een taakomschrijving en zorgt voor continuïteit.

Realisatie van het beleid: zie actieplan “Werkgroep De Groene Pauluskerk”.

Beleidsthema Erediensten

Liturgie en Kerkmuziek

In 2017 is de ‘nota liturgie en kerkmuziek’ opgesteld. Wij willen als één gemeente gezamenlijk de eredienst aan de HEER God vieren, op zo’n manier dat er voor iedereen elementen van herkenning in zitten en de eredienst het geloof van de gemeente versterkt. Het is van belang dat de gemeente bereidheid en welwillendheid toont.
Uitgangspunten

 1. Het gaat in de eredienst om de HEER God. Dit komt vóór alle andere overwegingen en werkt door in onze overwegingen over de liturgie en hoe wij omgaan met de voorkeuren die er in de gemeente leven. Alle muziek in de eredienst is in eerste instantie ‘Musica pro Deo’ en is erop gericht om de verkondiging van het evangelie te versterken.
 2. Liturgie is een zaak van de hele gemeente. Muziek en zang zijn voor de gemeente een belangrijke manier om het geloof te uiten en het samenzijn met God en met elkaar te delen. Predikanten en musici gaan de gemeente daarin voor. Zij hebben een verantwoorde liturgie voor ogen waarin de gemeente zich herkent en die ook voldoet een bepaalde kwaliteitsnormen. Om werkelijk aan de eredienst mee te kunnen doen is het nodig dat de liturgie door de gemeente begrepen en mee beleefd wordt.
 3. De liturgie zoals wij die in de Pauluskerk kennen heeft een eeuwenoude structuur, die haar wortels heeft in de eerste christelijke gemeente. Met deze vorm van liturgie wordt met een zekere soepelheid omgegaan worden. Enerzijds wordt gestreefd naar herkenbaarheid en continuïteit, anderzijds wordt er gezocht naar variatie en vernieuwing.
 4. Wij gebruiken in de erediensten het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ uit 2013 en de ‘Liturgische Gezangen’ voor de Pauluskerk uit 2012.

Heilig Avondmaal, belijdenis en Heilige doop

De kerkenraad bezint zich regelmatig over deze sacramenten en bijzondere diensten.

Jaarthema’s als programma voor de gemeente

Van september tot mei worden speciale activiteiten/ erediensten aangeboden in het kader van een jaarthema. Het doel is om meer binding en samenhang te creëren tussen alle groepen en geledingen binnen de gemeente. Het jaarthema wordt elk jaar door de kerkenraad gekozen en vastgesteld (in het voorjaar). De predikanten hebben om het jaar de leiding over het jaarthema.

Voor de Jeugd

De jeugd wordt zoveel mogelijk betrokken bij de eredienst, bijvoorbeeld het aansteken van de tafelkaarsen gebeurt door een kind, de predikant houdt een gesprek met de kinderen alvorens ze naar de kindernevendienst gaan, de kinderen zijn vrij om te helpen met collecteren en regelmatig wordt er een lied gezongen dat gericht is op de kinderen. Het is ook mogelijk anderszins deel te nemen aan de eredienst (in overleg met de dienstdoende predikant).

Eens per jaar vindt er een jeugddienst plaats. Deze dienst wordt georganiseerd door de kinderen die afscheid nemen van de basis- catechese. Wanneer er onder de jeugd animo is voor het organiseren van meer jeugddiensten, dan staat de kerkenraad daar open voor.
De Pauluskerk participeert in ‘Kerk en School Baarn’, waarvan de scholendienst een onderdeel is. Deze dienst wordt georganiseerd in samenwerking met een van de Christelijke basisscholen in Baarn en vindt jaarlijks plaats, afwisselend in de Pauluskerk en de Paaskerk.

Beleidsthema Onze roeping en activiteiten

Pastoraat

De focus is: we willen een pastorale gemeente en een lerende gemeente zijn.

De beleidspunten van het pastoraat zijn:

 1. Organisatie pastoraat: momenteel werken we met twee predikanten in twee geografische wijken; iedere wijk heeft ouderlingen met pastorale medewerkers; regelmatig komen ouderlingen en predikanten bijeen voor overleg.
 2. Wijkteams: momenteel is er een ongelijke verdeling als het gaat om het aantal pastorale medewerkers per wijkteam. We willen de komende periode de verdeling goed in kaart brengen en bezien hoe we tot een goede bezetting komen van de wijkteams (dit i.v.m. het tekort aan ouderlingen).
 3. Ouderenpastoraat: in de komende periode willen we onderzoeken of het nuttig en zinvol is de pastorale verantwoordelijkheid voor ouderen te delen met de diaconie, en wat dat dan zou kunnen betekenen. Ook willen we de samenwerking met de HVD intensiveren.
 4. Gastvrijheid: het is onze blijvende opdracht om gastvrij te zijn. We moeten elkaar daaraan blijven herinneren en elkaar daar steeds van bewust maken.
 5. Nieuw ingekomenen: bij gastvrijheid hoort ook dat er een goed georganiseerd welkom is voor nieuw ingekomenen.
 6. Mensen die uit beeld raken / zich hebben laten uitschrijven: zij verdienen onze bijzondere aandacht. In de consistorievergaderingen zullen we daar bijzondere aandacht aan schenken, en van daaruit gericht hen bezoeken.
 7. Huiskamergesprekken: we organiseren jaarlijks huiskameravonden en één middag, indien mogelijk naar aanleiding van het jaarthema.
 8. Pastorale gemeenteavond: we willen in de komende periode weer een pastorale gemeenteavond organiseren. Een onderwerp moet niet geforceerd op de agenda komen, maar zich vanuit het gemeenteleven of maatschappelijk leven aandienen.
 9. Toerusting (leerhuis / kringen): bijbel- en gesprekskringen worden voortgezet.
 10. Toerusting (pastoraat): tweemaal per jaar komen de ouderlingen en pastorale medewerkers bij elkaar voor een gezamenlijke pastoraatsvergadering, waarin we ook een pastoraal onderwerp bespreken (bezinningsonderwerp). De ouderlingen komen regelmatig bij elkaar voor een consistorievergadering. Tijdens deze vergadering willen we ook van tijd tot tijd een bezinningsonderwerp agenderen.
 11. Andere belangrijke pastorale activiteiten die we willen voortzetten zijn adempauze en de ontmoetingsmaaltijden.

Diaconie

Op basis van haar beleidsplan (uitgangspunten Baarn- Nederland- Wereld) stelt de Centrale Diaconie (Pauluskerk en Calvijnkerk) jaarlijks een werkplan op met een concrete uitwerking van haar activiteiten en projecten. Beleidsplan en werkplan zijn te vinden op de website.

De uitgangspunten van de Hervormde Gemeente Pauluskerk te Baarn zijn terug te zien in het beleidsplan van de Centrale Diaconie.

Voor de Jeugd

De Hervormde Jeugd Raad (HJR) heeft een ondersteunende taak in de geloofsopvoeding. De doelgroep betreft alle gemeenteleden onder de 21 jaar.
Er is iedere zondagochtend crèche voor de kinderen tot vier jaar.
De HJR organiseert kinder- en tienernevendiensten, catechisatie (basis, 12+ en 15+); dit is vooral gericht op het verkrijgen van kennis van de bijbel, de kerk en het geloof.
Daarnaast wordt de onderlinge band van de jeugd bevorderd door activiteiten te organiseren voor kinderen van groep 7/8, W8ffe!, tieners 12-15 jaar en 15+.
Standaard- activiteiten zijn er met het startweekend, deelname aan Sirkelslag en activiteiten in de veertigdagentijd.
Samen met de Paaskerk wordt jaarlijks een kinderkerstviering verzorgd.
Jaarlijks staat één speciale jeugddienst in het teken van afscheid van de basiscatechese. Het aantal jeugddiensten per jaar kan wisselen afhankelijk van het animo onder de jeugd voor het mede invullen van de dienst.
De HJR wil de jeugd bij de kerk betrokken houden, ze actief laten meedenken om de betrokkenheid te vergroten.
De HJR bestaat uit één predikant, de jeugdouderling, de jeugddiaken, één tiener en twee gemeenteleden.

Relatie met Hervormde gemeente Calvijnkerk, Raad van Kerken- Baarn en de Paaskerk:

Hervormde wijkgemeente Calvijnkerk
In 2017 is in opdracht van beide Hervormde wijkgemeenten door een commissie een onderzoek gedaan de financiële en juridische haalbaarheid van het eventueel gezamenlijk gebruik van de Pauluskerk en de Herberg van Paulus door beide wijkgemeenten. Het rapport van dit onderzoek is door beide kerkenraden zorgvuldig besproken.
Besloten is dat er in algemeenheid in de kerkenraad van de Pauluskerk te veel aarzeling is om nu verder te gaan met dit proces en bezinning in de gemeente.
De komende jaren zullen beide wijkgemeenten kijken hoe wij als gezamenlijke hervormde gemeente in Baarn het samen gemeente- zijn een juiste invulling kunnen geven.
Binnen de bijeenkomsten van de algemene kerkenraad zal dit een terugkerend bespreekpunt zijn.

Raad van Kerken- Baarn
We maken onderdeel uit van de Raad van Kerken- Baarn. We vinden het belangrijk om, waar mogelijk, vanuit de kerken in Baarn een gezamenlijk geluid te laten horen naar onze omgeving.

Paaskerk
De wens om contact te houden. elkaar te ontmoeten en samen te werken m.b.t. de jeugd met de Paaskerk blijft bestaan en we zullen ons hier dan ook voor blijven inzetten.

Verantwoording

Conform de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de kerkenraad van de wijkgemeente Pauluskerk te Baarn dit beleidsplan opgesteld voor 2018- 2022.

De wijkgemeente beschikt over de maatschappelijke status ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).
Het beleidsplan dient ter behoud van deze status inzicht te geven in:
● het werk dat de Pauluskerk doet
● de manier waarop de Pauluskerk geld werft
● het beheer van het vermogen van de Pauluskerk
● de besteding van het vermogen van de Pauluskerk