De apostel Paulus mag zich verheugen in een bonte belangstelling. Karen Armstrong, de Benedictijner monnik Anselm Grün, de atheïstische filosoof Badiou, de historicus Fik Meier en de rechtsgeleerde en Nieuw Testamenticus Patrick Chatelion Counet schrijven tamelijk recent allen over deze grote verkondiger. Chatelion geeft zijn boek de veelzeggende titel “Genie of misgeboorte –Zeven vooroordelen over de apostel Paulus.” De titel had niet beter gekozen kunnen worden. Paulus is een genie, denk alleen aan de 12000 kilometer die hij te voet en per schip heeft afgelegd om het Evangelie te verkondigen. Paulus is ook de man die in de loop van 20 eeuwen christendom van alles in de schoenen is geschoven, waar bij nadere lezing door velen op wordt terug gekomen.

De vooroordelen hebben betrekking op het negatieve dat Paulus over de joden zou zeggen, over de positie van de vrouw, over het gezag van de overheid en over allerlei ethische kwesties. Nu zien we, gelukkig, dat kerkelijk of niet- kerkelijk geïnteresseerden in Paulus herkennen wat hij allereerst is: een gedreven man die als sleutelbegrip vrijheid in Christus heeft (Galaten 3:28). Op zijn tocht naar Damascus, waarheen hij op weg was om de eerste christenen te vervolgen, werd hij in het hart gegrepen door een hemelse stem. Paulus herkende daarin Christus. Het heeft hem doen later doen zeggen: “Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” (Galaten 2:20) Het maakt hem tot mysticus en man van gebed.

Paulus wordt ook gezien als een koploper van het zogenaamde universalisme. Wat profeten al verkondigen dat alle volken God zouden zien (Jesaja 62:2), wordt voor Paulus werkelijkheid in Christus. Hij heeft de vijandige tussenmuur tussen joden en niet-joden weggebroken (Efeze 2:14). De toegang tot God wordt opengelegd voor elk mens die God zoekt. Paulus snapte wat er met de “Verenigde Naties” bedoeld werd.

Paulus is ook een manager. Hij heeft uitgesproken gedachten over hoe je een gemeente van Christus moet inrichten en leiden. In al zijn brieven, vooral die aan Corinthe, gaat hij daar op in. Het maakt hem tot een moderne manager met dat verschil dat winstmaximalisatie bij hem liefde heet ”… het meeste is de liefde!” (1 Corinthe 13). Paulus is actueel er valt juist nu nog veel van hem te leren.

René van den Beld, emeritus predikant