Beleidsplan 2012 -2015

Home/Beleidsplan 2012 -2015

1. Verantwoording en inleiding

Conform de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de kerkenraad van de wijkgemeente Pauluskerk te Baarn weer een beleidsplan voor de komende jaren opgesteld. In verband met de overzichtelijkheid en de tijdsbesteding verwijzen wij voor definities en taken van de vaste kerkelijke raden en commissies naar de Kerkorde van de PKN en naar de taakomschrijving van de plaatselijke raden en commissies. Wij beperken ons tot het weergeven van de beleidspunten voor de jaren 2012-2015.

2. Uitgangspunten van het beleid

Wij willen een pastorale gemeente zijn: wij willen meeleven met mensen in onze eigen omgeving door attent te zijn op wat er in de plaatselijke gemeenschap leeft en daarop te reageren.
Dit willen wij bereiken door kerk van en voor het dorp zijn: een kerkelijke gemeente die herkenbaar en laagdrempelig in het dorp aanwezig is, ook voor niet-leden, door presentie en presentatie.
En door een lerende gemeente zijn: een gemeente die vorming- en toerustingswerk biedt in de vorm van (studie-) kringen en cursussen. Gasten, ook mensen van buiten de kerk worden gevraagd om een bijdrage. Het aanbod, dat ook interessant is voor mensen buiten de kerk, wordt breed verspreid.
Bij dit alles houden wij rekening met de uitkomsten en conclusies van de in 2010 gehouden actie ‘Respons’.
De keuzen die wij in de komende beleidsperiode maken, moeten aan bovenstaande uitgangspunten gerelateerd zijn.

3. Verwezenlijking van het beleid

Om een pastorale gemeente te zijn ontplooien we de volgende activiteiten:

 1. Predikanten, ouderlingen en pastorale medewerkers gaan er toe over de rayons Noord en Zuid onder te verdelen in pastorale wijken. In elke wijk komt een team te werken dat bestaat uit minstens één ouderling en één pastorale medewerker. Te realiseren voor 1 januari 2012.
 2. Het pastoraat organiseert gespreksavonden rondom pastorale thema’s, zoals bv. echtscheiding, zorgen voor een zieke partner, ongewilde kinderloosheid, rouwverwerking ed. Voor de leiding van deze avonden kunnen, naast de wijkpredikanten ook ervaringsdeskundigen of andere deskundigen uitnodigen. Deze gespreksavonden staan ook open voor mensen die niet tot onze gemeente behoren.
 3. De HJR bevordert de onderlinge band van de jongeren door regelmatig activiteiten te organiseren, zoals een kerstmusical, een kamp voor de tieners van 12-15 jaar (jaarlijks terugkeren), en activiteiten zoals St. Nicolaasviering, een dropping, bowlen, gourmetten of bbq- en, etc. In samenwerking met de stichting Jop (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk ) wordt meegedaan aan evenementen als het Kerstevent en Sirkelslag.

Om een kerk van en voor het dorp te zijn ontplooien wij de volgende activiteiten:

 1. Naast de gebruikelijk zomeropenstelling van de kerk zorgen wij er voor dat de kerk dagelijks open is voor meditatie, gebed en bezichtiging.
 2. Eens in de maand is er op zaterdagmiddag een (orgel)concert.
 3. Met uitzondering van de zondagen waarop er Bach-cantates zijn, is er iedere twee weken op zondagavond een vesper.

Om een lerende gemeente te zijn ontplooien wij de volgende activiteiten:

 1. Vorming en toerusting van ouderlingen en pastorale medewerkers vindt twee maal per jaar plaats, nl in oktober/november en februari/maart. Ingaande per direct.
 2. De liturgiecommissie ontwikkelt volgens haar taakomschrijving een nieuw liturgieboekje en betrekt daar de gemeente bij.
 3. Er is een aanbod van studiekringen dat ook interessant is voor rand- en buitenkerkelijken. Studiekringen worden in brede kring bekend gemaakt. Jaarlijks terugkerende activiteit.

 

4. Middelen tot verwezenlijking van het beleid

 1. Met betrekking tot de interne en externe communicatie gaan wij over tot een centrale redactie die via 5 communicatiekanalen werkt om de communicatie met de leden en de mensen buiten de kerk optimaal te maken.
 2. Wij gaan over tot een procedure van werven, selecteren en uitzwaaien van vrijwilligers.
 3. Wij optimaliseren de interactie tussen kerkenraad en de gemeente door middel van feedback systemen als ‘Response’, maar dan met andere doelgroepen. Te realiseren: elk jaar een andere doelgroep, onderzoek lopend van januari – maart.
 4. De vespers op zondagavond krijgt extra PR-aandacht en een financieel budget voor muzikale bijdragen.
 5. Het pastoraat gaat over tot een digitaal systeem voor de verslaglegging van pastorale bezoeken ter vervanging van de verouderde papieren kaartenbak.